Domácí stránka - služby Bezpečnostní poradenství Elektronická požární signalizace Elektronické zabezpečovací systémy Elektronická kontrola vstupu Kamerové systémy, uzavřené TV okruhy Kontaktní spojení
Elektroinstalace a revize
 
E L E K T R O N I C K Á   P O Ž Á R N Í   S I G N A L I Z A C E

Systémy elektronické požární signalizace zabezpečují:
 
 
správnou a včasnou detekci požáru
  jeho lokalizaci, akustické vyhlášení
  předání informací o vzniku požáru

Informace o vzniku požáru jsou předány na:
 
  zvolené místo se stálou službou 
  nebo mohou být předány přímo na jednotku hasičů zajišťující represivní zásah 
 


Více o EPS


EPS je dnes neodmyslitelnou součástí
uceleného systému protipožární 
ochrany objektů. Předností námi 
montovaných systémů je jejich kvalita,
spolehlivost a účelnost. Jen kvalitní a
funkční systém dokáže včasným 
odhalením vzniku požáru zabránit
vysokým škodám, které by případný
požár mohl způsobit a zároveň
předchází finančním ztrátám z důvodu
nesprávné detekce vzniku požáru.

Nová pravidla pro požární ochranu staveb

Dne 1. července 2008 nabude účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. 

Podle vyhlášky musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace 
("hlásičem požáru") tyto nově navržené stavby: 


Rodinný dům 
V bytovém domě každý byt
Stavba ubytovacího zařízení 
Stavba sociální péče 
Stavba ubytovacího zařízení staveniště 
 
Elektronická požární signalizace